Вимоги до публікацій та оформлення рукописів

Перелік обов’язкових елементів статті:

 • Постановка проблеми у загальному вигляді та визначення її зв’язку з важливими науковими чи практичними завданнями.
 • Аналіз новітніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор.
 • Визначення невирішених раніше питань загальної проблеми, яким присвячується означена стаття.
 • Формулювання цілей статті (постановка завдань).
 • Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих результатів.
 • Висновки з викладеного у статті дослідження, визначення перспектив подальших розвідок у цьому напрямі.

При написанні статті необхідно дотримуватись певних правил:

 • назва статті має максимально стисло відбивати її основну ідею, думку;
 • слід уникати стилю наукового звіту чи стилю науково-популярної статті;
 • недоцільно ставити риторичні запитання; мають переважати розповідні речення;
 • цитати у статті використовуються дуже рідко; необхідно зазначити основні ідеї, а після них у дужках указувати прізвища авторів, які уперше висловили їх;
 • усі посилання на авторитети подаються на початку статті, основний обсяг якої присвячується викладу власних думок; для підтвердження достовірності своїх висновків і рекомендацій не слід наводити висловлювання інших учених, оскільки це свідчить, що ідея дослідника не нова, була відома раніше і не підлягає сумніву;
 • стаття має мати просту структуру (без поділу на розділи і підрозділи).

Мова публікації – українська, російська, англійська.

Обсяг статті – 10 – 12 сторінок з таблицями, схемами та малюнками.

Структура статті: індекс УДК, назва статті, прізвище та ініціали автора українською, російською та англійською мовами, назва закладу, в якому працює (навчається) автор, три анотації (обсягом орієнтовно 500 знаків) з ключовими словами українською, російською та англійською (обсягом не менше як 1800 знаків) мовами, основний текст статті, література.

Вимоги до оформлення рукописів

 • стаття подається в електронному вигляді та в одному примірнику друкованого тексту;
 • тексту статті має передувати УДК; прізвище автора, місце роботи (навчання), назва статті, анотація, ключові слова українською мовою; прізвище автора, назва статті, анотація, ключові слова російською мовою; прізвище автора, назва статті, анотація, ключові слова англійською мовою. Відцентрована назва публікації друкується великими літерами жирним шрифтом (розмір шрифту 14);
 • анотації і ключові слова подаються шрифтом 12 Times New Roman курсивом;
 • основний текст рукопису друкується через 1,5 інтервали без переносів шрифтом 12 Times New Roman, поля ліворуч, вгорі, внизу, праворуч – 1,5 см. Відступ абзацу – 5 знаків (1см). Чітко диференціюються тире (–) та дефіс (-);
 • спеціальні шрифти, символи та ілюстрації додаються окремими файлами;
 • сторінки рукопису нумерують олівцем на звороті;
 • ілюстративний матеріал подається курсивом; елементи тексту, які потребують виділення, підкреслюються; значення слів тощо беруться у лапки;
 • «ЛІТЕРАТУРА» оформляється за новими вимогами ВАК – форма 23 (Бюлетень ВАК України № 3, 2008р. та № 9 – 10, 2011 року), друкується жирним шрифтом великими літерами з відступом від лівого поля (1см). Нижче в підбір до тексту подається занумерований перелік цитованих робіт (довідники включно) в алфавітному порядку. При необхідності надається список джерел ілюстративного матеріалу, оформлений аналогічно, якому передує назва джерела ілюстративного матеріалу;
 • підрядкові виноски не допускаються.