Зразок оформлення літератури

Текст статті…..

ЛІТЕРАТУРА

  1. Концепція загальної середньої освіти 12-річна школа) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/education/average/concept.doc
  2. Коротяєв Б. І. Методи навчально-пізнавальної діяльності учнів / Б. І. Коротяєв. – К. : Радянська школа, 1971. – 176 с.
  3. Момот Л. Л. Проблемно-пошукові методи навчання в школі / Л. Л. Момот. – К. : Радянська школа, 1984. – 63 с.
  4. Національна доктрина розвитку освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/151.html`
  5. Онищук В. О. Активізація навчання старшокласників / В. О. Онищук. – К. : Радянська школа, 1978. – 128 с.
  6. Педагогика: учеб. пособие для студентов пед. ин.-тов / [Ю. К. Бабанский, В. А. Сластенин, Н. А. Сорокин и др.; под. ред. Ю. К. Бабанского]. – [2-е изд.]. – М. : Просвещение, 1988. – 479 с.
  7. Питання проблемного навчання: [зб. наук. праць]. – К. : Радянська школа,1978. – 126 с.
  8. Савченко О. Я. Уміння вчитися як ключова компетентність загальної середньої освіти / О. Я. Савченко // Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи / [під заг. ред. О. В. Овчарук]. – К. : «К.І.С.», 2004. – 112 с.
  9. Шамова Т. И. Активизация учения школьников / Т. И. Шамова. – М. : Педагогіка, 1982. – 208 с.