Зразок оформлення статті

УДК 371                                                                                            Кобаль М. В.                                                                           старший викладач Мукачівського                                                                                     гуманітарного університету

 УМОВИ ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ЗАСАД          СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ

     Стаття присвячена дослідженню соціального капіталу як міри інтегрованості особистості в єдину систему етико-психологічних взаємин.                                                                                                                                 Ключові слова: соціальний капітал, соціальний простір, соціальна мобільність, функції соціального капіталу.

          Кобаль М.В. Условия формирования морально-психологических основ социального капитала. Статья посвящена исследованию социального капитала как меры интегрированности личности в единую систему этико-психологических отношений.                                                            Ключевые слава: социальный капитал, социальное пространство, социальная мобильность, функции социального капитала.

     Kobal M. V. The Premise of  Forming Moral and  psychological Principles of Social Capital. Article is devoted research of the social capital as measures of integration of the person in uniform system of etiko-psychological mutual relations.                                                                                                                Key words: social capital, social space, social mobility.

Текст статті…………………………………………………………………………

ЛІТЕРАТУРА


Посилання на використану літературу та джерела у тексті оформляються згідно з нумерацією у списку використаної літератури, наприклад:

Г. І. Щукіна [7, с. 53], де перший знак – порядковий номер за списком літератури, другий – номер цитованої сторінки. Список використаної літератури подається за алфавітом.

Бібліографічний опис має відповідати вимогам ВАК України (Бюлетень ВАК України. – №3. – 2008. – С. 9 – 13 та №9 – 10. – 2011. – С. 2 – 10).