Головна

Збірник наукових праць “Теоретичні питання культури, освіти та виховання” є фаховим виданням з педагогічних наук (Бюлетень ВАК України № 11, 2010 р.).

У збірнику наукових праць представлені результати досліджень науковців, які працюють над проблемами розвитку сучасної освіти і виховання у теоретичному, історичному та практичному аспектах.

Для науковців, викладачів, докторантів, аспірантів, студентів педагогічних навчальних закладів, практичних працівників освіти.

Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 8229 від 17.12.2003 р.

Збірник наукових праць “Теоретичні питання культури, освіти та виховання” індексується у наукометричній базі Індекс Копернікус, а також входить до WorldCat; BASE (B.A.S.E.) –  Bielefeld Academic Search Engine);  DRIVER search portal та Google Scholar.

The following miscellany shows the result of the researches of the scholars, who work at the problems of the developing modern science and scientific-pedagogical thought in theoretical, historical and practical aspects.